Economic View

原燃料高を受けた産業別の価格転嫁状況

2022年2月号

高田 裕 (たかた ゆう)

株式会社日本政策投資銀行 経済調査室

著者プロフィール

高田 裕 (たかた ゆう)

株式会社日本政策投資銀行 経済調査室